Familia Vitae, o.z.

Hlavným cieľom občianskeho združenia je prevencia, podpora, služba a pomoc deťom a rodinám so zameraním:

Hlavný cieľ sa bude aplikovať:

Prostredníctvom výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine najmä: